Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Iwoną Dehina prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Explanator Iwona Dehina z siedzibą w Poznaniu (60 – 538) przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, posługująca się numerem NIP: 778-115-70-12 oraz posiadająca numer REGON: 634548840.
  2. Treść przedmiotowego regulaminu świadczenia usług dotyczy wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu treści przepisu art. 431 k.c. Niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c.
  3. Operatorem niniejszego serwisu jest Iwona Dehina prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Explanator Iwona Dehina z siedzibą w Poznaniu (60 – 538) przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, posługująca się numerem NIP: 778-115-70-12 oraz posiadająca numer REGON: 634548840.
  4. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez EXPLANATOR.
  5. W przypadku zainteresowania produktami oferowanymi na niniejszym portalu konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c. prosimy o kontakt z EXPLANATOR pod adresem: biuro@explanator.pl
 2. SŁOWNICZEK
  1. W przypadku gdy w regulaminie nie zastrzeżono inaczej, poszczególne słowa mają poniższe znaczenie:
   1. EXPLANATOR – podmiot sprzedający towary i świadczący usługi, w zakresie sprzedaży publikacji, sprzedaży czasopism, sprzedaży poradników wymiennokartkowych, organizacją szkoleń, konferencji, seminariów oraz ekursów.
   2. UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 k.c., składający zamówienie na oferowane usługi lub towary.
   3. PORTAL – serwis internetowy umożliwiający zakup lub dostęp do produktów lub usług oferowanych przez EXPLANATOR
   4. DOKONANIE ZAPŁATY - data uznania rachunku bankowego EXPLANATOR lub data faktycznego otrzymania należności przez EXPLANATOR.
 3. ZAKUP PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH NA NOŚNIKU
  1. W celu zakupu publikacji oferowanych przez EXPLANATOR, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się w PORTALU.
  2. Formularz, o którym mowa w pkt 3.1., zawiera następujące informacje:
   1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
   2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
   3. Numer identyfikacji podatkowej, e- mail, telefon kontaktowy
  3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Po złożeniu zamówienia na adres e – mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia.
  5. W potwierdzeniu złożonego zamówienia oprócz wskazania zamówionej publikacji znajdują się dane niezbędne do dokonania płatności za zamówione publikacje.
  6. Formy płatności.
   1. Płatność za zamówione publikacje odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924
   2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego EXPLANATOR lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
   3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
  7. Realizacja zamówienia.
   1. Realizacja złożonego zamówienia odbywa się po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia.
   2. Po skompletowaniu zamówienia przesyłka wraz z fakturą VAT wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w treści zamówienia.
   3. Koszty wysyłki oraz pakowania podawane są każdorazowo przy zamawianej publikacji.
   4. Nie ma możliwości zamówienia publikacji z wysyłką za pobraniem.
   5. W przypadku zamówienia publikacji gdzie adres doręczenia będzie poza Polską, prosimy o kontakt z EXPLANATOR pod adresem: biuro@explanator.pl
   6. UŻYTKOWNIK może anulować zamówienie kontaktując się z EXPLANATOR pod numerem telefonu: (61) 855 01 12 bądź e-mailem biuro@explanator.pl w treści podając numer zamówienia. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już wysłane do UŻYTKOWNIKA.
   7. Ceny publikacji podane są w złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.
   8. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części UŻYTKOWNIK jest o tym fakcie informowany emailem na adres podany w zamówieniu lub telefonicznie. Wówczas UŻYTKOWNIK ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania dostarczenia częściowego zamówienia, zaś pozostałych publikacji w terminie późniejszym, przy czym za część zamówienia przesłaną w terminie późniejszym UŻYTKOWNIK zobowiązany będzie uiścić dodatkową należność z tytułu kosztów pakowania i przesyłki, która to zostanie ustalona z EXPLANATOR.
 4. SZKOLENIA, E-KURSY, KONFERENCJE, SEMINARIA.
  1. W celu zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniach, e – kursach, konferencji czy seminariach przez EXPLANATOR, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się w PORTALU.
  2. Formularz o którym mowa w pkt 4.1., zawiera następujące informacje:
   1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
   2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
   3. Numer identyfikacji podatkowej, e- mail, telefon kontaktowy
  3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Po złożeniu zamówienia na adres e – mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia.
  5. Formy płatności.
   1. Płatność za zamówione szkolenie, e – kurs, konferencję lub seminarium odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924 na podstawie wystawionej faktury VAT
   2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego EXPLANATOR lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
   3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
  6. Realizacja
   1. Brak wpłaty za szkolenie w terminie wskazanym na fakturze VAT nie stanowi o rezygnacji z udziału w szkoleniu, e – kursie, konferencji czy seminarium.
   2. Rezygnację ze szkolenia, e – kursu, konferencji czy seminarium można złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą wydarzenia, wysyłając pisemne oświadczenie na adres EXPLANATOR, przy czym liczy się data otrzymania oświadczenia przez EXPLANATOR, a nie data nadania przesyłki.
   3. Brak obecności UŻYTKOWNIKA lub jego przedstawiciela na szkoleniu, e-kursie konferencji lub seminarium bez pisemnego oświadczenia dostarczonego do EXPLANATORA w sposób opisany w punkcie 4.6.2. nie stanowi rezygnacji i podstawy do anulowania zamówienia (zgłoszenia uczestnictwa).
   4. EXPLANATOR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia. Zmiana może nastąpić najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem. EXPLANATOR zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalfikacjach lub wyższych. W przypadku odwołania szkolenia EXPLANATOR dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty planowanego szkolenia, przy czym zwrot nastąpi na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty.
   5. Faktury VAT wystawiane są przez EXPLANATOR w terminie od 2 do 5 dni przed datą szkolenia i przesyłane na adres UŻYTKOWNIKA.
 5. ZAKUP CZASOPISM [wersja drukowana, papierowa]
  1. W celu zakupu czasopism oferowanych przez EXPLANATOR, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się w PORTALU.
  2. Formularz o którym mowa w pkt 5.1., zawiera następujące informacje:
   1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
   2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
   3. Numer identyfikacji podatkowej, e-mail, telefon kontaktowy
  3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Po złożeniu zamówienia na adres e – mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia.
  5. Formy płatności.
   1. Płatność za zamówione publikacje odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924, na podstawie załączonej do pierwszego numeru faktury VAT.
   2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego EXPLANATOR lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
   3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
  6. Realizacja
   1. UŻYTKOWNIK, który dokonał zakupu czasopisma, otrzyma 1 egzemplarz każdego numeru zamówionego czasopisma w okresie 12 miesięcy (okres prenumeraty) począwszy od numeru aktualnego w momencie złożenia zamówienia. Ilość numerów w okresie 12 miesięcy zależy od periodyczności czasopisma i jest każdorazowo podawana na stronie internetowej przy opisie czasopisma.
   2. UŻYTKOWNIK opłaca z góry całą 12 miesięczną prenumeratę.
   3. Po upływie 12 miesięcy, prenumerata czasopisma przedłuża się na okres kolejnych 12 miesięcy. Prenumerata nie ulegnie przedłużeniu jeżeli UŻYTKOWNIK dokona jej wypowiedzenia nie później niż 14 dni po ukazaniu się ostatniego numeru w ramach opłaconej prenumeraty, przesyłając pisemne oświadczenie na adres EXPLANATOR. EXPLANATOR po otrzymaniu oświadczenia potwierdza pisemnie (w tym e-mailowo) jego przyjęcie.
   4. W przypadku złożenia rezygnacji w trakcie trwania prenumeraty, UŻYTKOWNIK otrzyma publikacje, które pozostały do końca zamówionej prenumeraty, a umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.
   5. Cena wskazana w potwierdzeniu zamówienia nie zawiera kosztów pakowania i przesyłki. Koszty pakowania i wysyłki są każdorazowo podawane na stronie internetowej przy opisie czasopisma.
   6. Faktura VAT za złożone zamówienie wysyłana jest wraz z pierwszą przesyłką czasopisma. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy faktura VAT za kolejny okres przesyłana jest wraz z pierwszym numerem kolejnego okresu prenumeraty.
 6. ZAKUP CZASOPISM [wersja elektroniczna, prenumerata cyfrowa] oraz DOSTĘPU do ZASOBÓW CYFROWYCH [abonament]
  1. W celu zakupu poradników elektronicznej wersji czasopism lub dostępu do zasobów cyfrowych oferowanych prze EXPLANATOR, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się w PORTALU.
  2. Formularz o którym mowa w pkt 6.1., zawiera następujące informacje:
   1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
   2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
   3. Numer identyfikacji podatkowej, e-mail, telefon kontaktowy
  3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Po złożeniu zamówienia na adres e – mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia oraz dane do logowania jeśli produkt przewiduje dostęp do zasobów cyfrowych znajdujących się w strefie zamkniętej PORTALU.
  5. Zasady dostępu realizowane są w następujący sposób:
   1. Prenumerata cyfrowa czasopisma – zakup prenumeraty cyfrowej daje dostęp do zasobów cyfrowych objętych prenumeratą (numerów czasopisma) przez okres opłaconej prenumeraty. Zasada ta znajduje zastosowanie dla wszystkich okresów opłaconej prenumeraty pod warunkiem, że UŻYTKOWNIK pozostawał prenumeratorem w sposób nieprzerwany.
   2. Prenumerata cyfrowa czasopisma w wariancie PREMIUM lub PLUS – zakup prenumeraty w wariancie PREMIUM lub PLUS daje dostęp do wszystkich umieszczonych w PORTALU treści (wszystkich numerów czasopisma) w okresie przez okres opłaconej prenumeraty. Zasada ta znajduje zastosowanie dla wszystkich okresów opłaconej prenumeraty pod warunkiem, że UŻYTKOWNIK pozostawał prenumeratorem w sposób nieprzerwany.
   3. Przerwanie ciągłości prenumeraty w wariantach opisanych w pkt 6.5.1 i 6.5.2 skutkuje dezaktywacją dostępu do zasobów cyfrowych.
   4. Abonament zasobów cyfrowych PORTALUEXPLANATOR oferuje produkty cyfrowe na zasadzie abonamentu. Abonament obejmuje dostęp do zasobów cyfrowych PORTALU w okresie od dnia złożenia zamówienia do końca okresu, na który wykupiono abonament. W okresie tym udostępnione zasoby cyfrowe mogą ulegać zmianom (uzupełnieniom, aktualizacjom, reorganizacjom). EXPLANATOR nie ma obowiązku informowania UŻYTKOWNIKA o zakresie zmian.
  6. Formy płatności.
   1. Płatność za zamówione produkty (prenumeraty cyfrowe, dostęp do zasobów cyfrowych) odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924, na podstawie załączonej do przesyłki faktury VAT.
   2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego EXPLANATOR lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
   3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
  7. Realizacja
   1. UŻYTKOWNIK, który dokonał zakupu czasopisma w prenumeracie cyfrowej, otrzyma dostęp do każdego numeru zamówionego czasopisma w okresie 12 miesięcy (okres prenumeraty) począwszy od numeru aktualnego w momencie złożenia zamówienia. Ilość numerów w okresie 12 miesięcy zależy od periodyczności czasopisma i jest każdorazowo podawana na stronie internetowej przy opisie czasopisma. Dostęp może być realizowany z maksymalnie 2 urządzeń (stacjonarnych lub mobilnych).
   2. UŻYTKOWNIK opłaca z góry całą 12 miesięczną prenumeratę.
   3. Po upływie 12 miesięcy, prenumerata cyfrowa czasopisma przedłuża się na okres kolejnych 12 miesięcy. Prenumerata nie ulegnie przedłużeniu jeżeli UŻYTKOWNIK dokona jej wypowiedzenia nie później niż 14 dni po ukazaniu się ostatniego numeru w ramach opłaconej prenumeraty, przesyłając pisemne oświadczenie na adres EXPLANATOR. EXPLANATOR po otrzymaniu oświadczenia potwierdza pisemnie (w tym e-mailowo) jego przyjęcie.
   4. W przypadku złożenia rezygnacji w trakcie trwania prenumeraty cyfrowej, UŻYTKOWNIK otrzyma dostęp do publikacji które pozostały do końca zamówionej prenumeraty, a umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.
   5. UŻYTKOWNIK, który dokonał zakupu abonamentu do zasobów cyfrowych, otrzyma dane umożliwiające dostęp do zasobów cyfrowych od dnia zamówienia na okresie zamówionego abonamentu. Dostęp może być realizowany z maksymalnie 2 urządzeń (stacjonarnych lub mobilnych).
   6. UŻYTKOWNIK opłaca z góry cały okres abonamentowy.
   7. Po upływie okresu abonamentu, abonament przedłuża się na kolejny okres abonamentowy analogiczny do okresu zamówionego pierwotnie. Abonament nie ulegnie przedłużeniu jeżeli UŻYTKOWNIK dokona jego wypowiedzenia nie później niż 14 dni przed upłynięciem okresu wykupionego abonamentu, przesyłając pisemne oświadczenie na adres EXPLANATOR. EXPLANATOR po otrzymaniu oświadczenia potwierdza pisemnie (w tym e-mailowo) jego przyjęcie.
   8. W przypadku złożenia rezygnacji w trakcie trwania abonamentu, UŻYTKOWNIK posiada dostęp do zasobów cyfrowych do końca okresu abonamentu, a umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.
   9. Aby korzystać z prenumeraty cyfrowej i/lub dostępu do zasobów cyfrowych UŻYTKOWNIK musi spełnić następujące wymagania techniczne:
    1. Dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza o minimalnej przepustowości 512 Kb/s
    2. Przeglądarka plików z rozszerzeniem PDF (np. Adobe Acrobat Reader)
    3. Przeglądarka internetowa
 7. ZAKUP PORADNIKÓW WYMIENNOKARTKOWYCH
  1. W celu zakupu poradników wymiennokartkowych wydawanych przez EXPLANATOR, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się w PORTALU.
  2. Formularz o którym mowa w pkt 7.1., zawiera następujące informacje:
   1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
   2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
   3. Numer identyfikacji podatkowej, e- mail, telefon kontaktowy
  3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Po złożeniu zamówienia na adres e – mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia.
  5. W potwierdzeniu złożonego zamówienia oprócz wskazania zamówionego poradnika wymiennokartkowe znajdują się dane niezbędne do dokonania płatności za zamówione poradniki.
  6. Formy płatności.
   1. Płatność za zamówione publikacje odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924, na podstawie załączonej do przesyłki faktury VAT.
   2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego EXPLANATOR lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
   3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
  7. Realizacja
   1. Cena ofertowa poradnika wymiennokartkowego obejmuje publikację podstawową w oprawie segregatorowej oraz ewentualny nośnik (płyta CD, DVD lub flash-drive) z treścią elektroniczną, na korzystanie z której EXPLANATOR udziela UŻYTKOWNIKOWI licencji.
   2. Do ceny zakupu doliczane są koszty pakowania i wysyłki pocztą kurierską.
   3. Płatności za zamówiony poradnik dokonać należy przelewem w terminie podanym na fakturze dołączonej do przesyłki.
   4. Zamówienie poradnika wymiennokartkowego, który jest publikacją aktualizowaną, jest jednocześnie zamówieniem na zestawy uzupełniające, które aktualizują oraz rozszerzają poradnik. Zestawy składają się z kart aktualizujących zawartość poradnika i/lub broszur monograficznych i/lub nośnika magnetycznego zawierającego zaktualizowaną treść poradnika w formie elektronicznej i/lub materiały dodatkowe.
   5. Zestawy uzupełniające wysyłane są co 3-4 miesiące i nie wymagają osobnego zamówienia. W zależności od zawartości i objętości (co uzależnione jest od zakresu zmian prawnych i uzupełnień) ceny pojedynczych zestawów ustalane są indywidualnie dla każdej publikacji i wynoszą zwykle około 40%-50% ceny poradnika.
   6. Nabywca może wypowiedzieć umowę na dostawę zestawów uzupełniających z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przesyłając pisemne oświadczenia na adres EXPLANATOR.
 8. REKLAMACJE
  1. UŻYTKOWNIK ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane towary lub usługi. Pisemna reklamacja winna być złożona w terminie 3 dni od daty stwierdzenia jej podstaw.
  2. EXPLANATOR ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
  3. Zwrot następuje tym samym kanałem co została dokonana płatność, UŻYTKOWNIK może wybrać inną formę zwrotu uwzględnioną w pisemnej reklamacji.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA przekazywanych do EXPLANATOR za pośrednictwem PORTALU przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych mających na celu ochronę danych osobowych.
  2. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje nieodpłatne, niczym nieograniczone prawo do wglądu w przechowywane przez EXPLANATOR dane osobowe, w tym prawo do wprowadzenia zmian oraz ich bezpłatnego usunięcia.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na podstawie niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny z uwagi na siedzibę EXPLANATOR.
Drukuj

Archiwum

Polecamy