Obecna perspektywa finansowa UE jest interesująca dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala na uzyskanie dofinansowania na działalność szkoleniową, w tym daje możliwość przygotowania samodzielnego wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z możliwością uzyskania dla pracowników szkoleń „szytych na miarę”. Wymaga to jednak sporego nakładu pracy w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to narzędzie polityki redystrybucji środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z głównych narzędzi finansowych Unii Europejskiej. Narzędzie to służy modelowaniu zatrudnienia w państwach członkowskich oraz promowaniu spójności gospodarczej i społecznej. Główną przesłanką funkcjonowania EFS jest redukowanie różnic w poziomie zamożności i jakości życia ludzi na terenie UE. Cele te jednoznacznie komponują się z makroekonomiczną definicją kapitału ludzkiego jako istotnego czynnika wspierającego wzrost gospodarczy. Geneza EFS sięga drugiej połowy lat 50. XX w., a jego prawne uwarunkowania zostały zawarte w tzw. traktatach rzymskich. EFS, jako fundusz strukturalny, jest narzędziem finansowania obszarów priorytetowych UE, które nawiązują do celów polityki spójności, wypracowanych przez państwa członkowskie. Jednym z głównych obszarów finansowania EFS jest kapitał ludzki, którego istotnym elementem są nakłady na edukację, w tym na szkolnictwo wyższe.

W Polsce mechanizmy służące wdrażaniu projektów realizowanych przy udziale EFS są określane za pomocą właśnie programów operacyjnych – w tym głównie PO WER, w ramach których wyodrębnia się tzw. priorytety, definiujące główne cele przeznaczenia środków z Funduszu. Strategia lizbońska i dokumenty programowe Komisji Europejskiej wyraźnie akcentują znaczenie szkolnictwa wyższego w kształtowaniu i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Dotowaniu z EFS podlegają działania o charakterze miękkim, z wyłączeniem inwestycji rzeczowych, choć dopuszczalne jest tzw. krzyżowe finansowanie, czyli możliwość wykorzystania części środków z innych funduszy strukturalnych na zakupy rzeczowe w ramach projektów realizowanych przy finansowym wsparciu EFS.

Możliwości pozyskania środków

Najłatwiejszą drogą do pozyskania środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw jest skorzystanie z oferty „gotowych scenariuszy działania”, dostępnych np. na stronach Bazy Usług Szkoleniowych.

Jest to najprostsza droga, aby sięgnąć po szkolenia dofinansowane ze środków UE, niemniej jednak w tym wypadku należy liczyć się z tym, iż dostępne w Bazie szkolenia są przygotowane z myślą o masowym kliencie i raczej nie będą dostosowane do potrzeb konkretnego podmiotu.

Drugą – jednak trudniejszą – opcją jest samodzielne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Jest to możliwe poprzez aplikowanie do konkursów, które rozpisywane są m.in. przez wojewódzkie urzędy pracy. Jednak w tym przypadku przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością samodzielnego przygotowania tzw. wniosku aplikacyjnego wraz z jego częścią finansową.

Wstępne założenia projektowe

Budżet projektu jest emanacją pojęć, które z punktu widzenia metodologii prowadzenia standardowych działań zarządczych mogą wydawać się nieco inne od przyjętych standardów. Dzieje się tak dlatego, że pracę nad projektem UE należy w pierwszej kolejności rozpocząć od przestudiowania regulaminu danego konkursu. Następnym krokiem jest przygotowanie kilku kluczowych elementów wniosku aplikacyjnego, do których zaliczają się:

  • opis grupy docelowej, czyli potencjalnych beneficjentów projektu,
  • prezentacja celu, rezultatu i wskaźników projektu,
  • szczegółowy opis zadań.
V. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria wydatku

2014

2015

...

2018

2019

Ogółem

Kwalifik.

5.1 Koszty ogółem (5.1.1 + 5.1.2)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.1.1 Koszty bezpośrednie

             

Zadanie 1 [Kwota ryczałtowa 1]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zadanie 2 [tekst]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.1.2 Koszty pośrednie (ryczałt)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jako % kosztów bezpośrednich (5.1.2/5.1.1)

 

0,00 %

 

5.2 Kwoty ryczałtowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.2/5.1)

 

0,00 %

0,00%

5.3 Stawki jednostkowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.3/5.1)

 

0,00 %

 

5.4 Personel projektu w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.4/5.1)

         

0,00 %

 

5.5 Zadania zlecone w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.5/5.1)

         

0,00 %

 

5.6 Środki trwałe w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.6/5.1)

         

0,00 %

 

5.7 Cross-financing w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.7/5.1)

         

0,00 %

 

5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.8/5.1)

         

0,00 %

 

5.9 Wkład własny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.9.1 w tym wkład prywatny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.10 Dochód [w rozumieniu art. 61 rozporządzenia CPR; nie dotyczy dochodu incydentalnego]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.11 Wnioskowane dofinansowanie [5.1 – 5.9 – 5.10]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika

 

0,00 zł

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 19/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

Read more

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

INFO_19_45.jpg

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

Read more

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

INFO_19_39.jpg

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama