Budżet szkoleń finansowanych ze środków UE

INFO_15_36.jpg

Obecna perspektywa finansowa UE jest interesująca dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala na uzyskanie dofinansowania na działalność szkoleniową, w tym daje możliwość przygotowania samodzielnego wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z możliwością uzyskania dla pracowników szkoleń „szytych na miarę”. Wymaga to jednak sporego nakładu pracy w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to narzędzie polityki redystrybucji środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z głównych narzędzi finansowych Unii Europejskiej. Narzędzie to służy modelowaniu zatrudnienia w państwach członkowskich oraz promowaniu spójności gospodarczej i społecznej. Główną przesłanką funkcjonowania EFS jest redukowanie różnic w poziomie zamożności i jakości życia ludzi na terenie UE. Cele te jednoznacznie komponują się z makroekonomiczną definicją kapitału ludzkiego jako istotnego czynnika wspierającego wzrost gospodarczy. Geneza EFS sięga drugiej połowy lat 50. XX w., a jego prawne uwarunkowania zostały zawarte w tzw. traktatach rzymskich. EFS, jako fundusz strukturalny, jest narzędziem finansowania obszarów priorytetowych UE, które nawiązują do celów polityki spójności, wypracowanych przez państwa członkowskie. Jednym z głównych obszarów finansowania EFS jest kapitał ludzki, którego istotnym elementem są nakłady na edukację, w tym na szkolnictwo wyższe.

W Polsce mechanizmy służące wdrażaniu projektów realizowanych przy udziale EFS są określane za pomocą właśnie programów operacyjnych – w tym głównie PO WER, w ramach których wyodrębnia się tzw. priorytety, definiujące główne cele przeznaczenia środków z Funduszu. Strategia lizbońska i dokumenty programowe Komisji Europejskiej wyraźnie akcentują znaczenie szkolnictwa wyższego w kształtowaniu i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Dotowaniu z EFS podlegają działania o charakterze miękkim, z wyłączeniem inwestycji rzeczowych, choć dopuszczalne jest tzw. krzyżowe finansowanie, czyli możliwość wykorzystania części środków z innych funduszy strukturalnych na zakupy rzeczowe w ramach projektów realizowanych przy finansowym wsparciu EFS.

Możliwości pozyskania środków

Najłatwiejszą drogą do pozyskania środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw jest skorzystanie z oferty „gotowych scenariuszy działania”, dostępnych np. na stronach Bazy Usług Szkoleniowych.

Jest to najprostsza droga, aby sięgnąć po szkolenia dofinansowane ze środków UE, niemniej jednak w tym wypadku należy liczyć się z tym, iż dostępne w Bazie szkolenia są przygotowane z myślą o masowym kliencie i raczej nie będą dostosowane do potrzeb konkretnego podmiotu.

Drugą – jednak trudniejszą – opcją jest samodzielne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Jest to możliwe poprzez aplikowanie do konkursów, które rozpisywane są m.in. przez wojewódzkie urzędy pracy. Jednak w tym przypadku przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością samodzielnego przygotowania tzw. wniosku aplikacyjnego wraz z jego częścią finansową.

Wstępne założenia projektowe

Budżet projektu jest emanacją pojęć, które z punktu widzenia metodologii prowadzenia standardowych działań zarządczych mogą wydawać się nieco inne od przyjętych standardów. Dzieje się tak dlatego, że pracę nad projektem UE należy w pierwszej kolejności rozpocząć od przestudiowania regulaminu danego konkursu. Następnym krokiem jest przygotowanie kilku kluczowych elementów wniosku aplikacyjnego, do których zaliczają się:

  • opis grupy docelowej, czyli potencjalnych beneficjentów projektu,
  • prezentacja celu, rezultatu i wskaźników projektu,
  • szczegółowy opis zadań.
V. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria wydatku

2014

2015

...

2018

2019

Ogółem

Kwalifik.

5.1 Koszty ogółem (5.1.1 + 5.1.2)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.1.1 Koszty bezpośrednie

             

Zadanie 1 [Kwota ryczałtowa 1]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zadanie 2 [tekst]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.1.2 Koszty pośrednie (ryczałt)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jako % kosztów bezpośrednich (5.1.2/5.1.1)

 

0,00 %

 

5.2 Kwoty ryczałtowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.2/5.1)

 

0,00 %

0,00%

5.3 Stawki jednostkowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.3/5.1)

 

0,00 %

 

5.4 Personel projektu w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.4/5.1)

         

0,00 %

 

5.5 Zadania zlecone w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.5/5.1)

         

0,00 %

 

5.6 Środki trwałe w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.6/5.1)

         

0,00 %

 

5.7 Cross-financing w kosztach ogółem

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.7/5.1)

         

0,00 %

 

5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE

         

0,00 zł

0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem (5.8/5.1)

         

0,00 %

 

5.9 Wkład własny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.9.1 w tym wkład prywatny

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.10 Dochód [w rozumieniu art. 61 rozporządzenia CPR; nie dotyczy dochodu incydentalnego]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.11 Wnioskowane dofinansowanie [5.1 – 5.9 – 5.10]

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika

 

0,00 zł

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy