Kokpit menedżerski Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów na przykładzie Doctor Coster® Dashboards

INFO_16_34.jpg

Czy różnorodność programów wspierających działalność gospodarczą, mnogość rozwiązań analitycznych, wielość narzędzi i systemów informatycznych skazują przedsiębiorstwa na udrękę wyboru, spośród gąszczu komercyjnych ofert, rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla specyfiki działalności i własnych oczekiwań?

Zbadajmy i zweryfikujmy czy osiągalne jest sprecyzowanie granic najbardziej korzystnych standardów i norm, których uznanie może skutecznie przybliżyć i ułatwić firmom wypracowanie systemu informacji zarządczej, optymalnej zarówno w wymiarze funkcjonalnym (proceduralnym, technicznym, informatycznym), jak i biznesowym (ekonomicznym, merytorycznym, decyzyjnym).

Efektywnie, czyli jak?

Chcąc ocenić efektywność wizualizacji danych w przedsiębiorstwie przeanalizujmy potencjał semantyczny tego wyrazu. Znaczenie rzeczownika „efektywność” osiągnęło, ewoluując wraz z upływem czasu, szeroką w wymiarze pojęciowym i interpretacyjnym definicję. Obecnie powszechnie akceptowana jest złożona natura niniejszego pojęcia, które analizowane na różnych płaszczyznach utożsamiane jest:

  • z wymiarem ekonomicznym (wydajność, sprawność),
  • ze stopniem realizacji (skuteczność),
  • ze stopniem preferencji (arbitralne opowiadanie się za jednymi koncepcjami w opozycji do innych).

Powyższe ujęcie uwypukla traktowanie znaczenia w formie:

  • pomiaru ilościowego, czyli rezultatów podjętych czynności,
  • pomiaru jakościowego, czyli zdolności realizowania i osiągania zamierzonych celów,
  • skali subiektywnego odbioru, czyli indywidualnego postrzegania skutków i wyników podjętych działań.

Dobre praktyki stojące w zgodności z powyższą interpretacją efektywności odniesione będą do poszczególnych cech elementów, składowych decydujących o adekwatnej implementacji mechanizmu dostarczania danych (Tabela 1) i kompleksowym opracowaniu atrakcyjnego interfejsu graficznego kokpitu (Tabela 2).

Tabela 1. Wytyczne projektowania efektywnego mechanizmu dostarczania danych [Źródło: Opracowanie własne.]

1.

Osiągalność – określająca charakter ciągłego i nieprzerwanego dostępu do informacji.

2.

Autoryzacja – precyzująca zakres i formę realizacji zarządzania weryfikacją i procesem dostarczania informacji osobom upoważnionym.

3.

Bezpieczeństwo – zdefiniowane ramami i metodami ochrony informacji przed utratą lub nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem.

4.

Automatyczność – stanowiąca wyraz stopnia możliwej implementacji mechanizmów zbierania, obróbki i dostarczania danych w sposób maksymalnie eliminujący konieczność angażowania specjalistów IT.

5.

Jednolitość – determinująca usystematyzowany kształt nomenklatury nazewniczej obiektów informacji.

6.

Spójność – spinająca te same obiekty informacyjne różnego pochodzenia w pozycje o stałych i przewidywalnych definicjach.

7.

Terminowość – wymuszająca konieczność przetwarzania i dostarczania danych w określonych ramach czasowych.

8.

Poprawność – zapewnienie mechanizmami walidacji technicznej i merytorycznej informacji pozbawionych błędów, zniekształceń, wieloznaczności.

9.

Aktualność – oznaczająca dostarczanie danych w ich bieżącej, teraźniejszej postaci.

10.

Elastyczność – mówiąca o możliwości szybkiego i prostego dostosowania modelu danych i mechanizmu dostarczającego informacje na podstawie operowania warunkami brzegowymi, parametrami, słownikami i mapowaniami.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy