Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV

INFO_9_strona_21.jpg

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest rzeczą naturalną nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia jest jednym z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i związana jest m.in. z kosztem kapitału, czyli stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

Wartość przyszła (FV)

Wartość przyszła (ang. future value – FV) to wartość inwestowanych przepływów pieniężnych po określonej stopie oprocentowania na określony czas na końcu tego okresu. Z punktu widzenia inwestora (kapitałodawcy) wartość pieniądza w czasie powinna wzrastać, aby zrekompensować czas oraz ryzyko związane z udostępnieniem kapitału, zatem wartość przyszła powinna być z reguły wyższa od sumy gotówki wpłacanej przez inwestora lub też otrzymywanej przez pożyczkobiorcę.

Chcąc wyznaczyć wartość przyszłą w arkuszu kalkulacyjnym, należy wykorzystać formułę FV: FV(stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ]).

Załóżmy, że planujemy założyć lokatę, której oprocentowanie wynosi 2,42% w skali roku. Planowana wartość inwestycji to 25 000 zł. Całość wkładu ma zostać wpłacona jednorazowo na okres trzech lat. Bank nalicza odsetki co kwartał. Wyznaczenie przyszłej wartości przy powyższych założeniach z zastosowaniem formuły FV przedstawia rysunek 1.

Aby wyznaczyć przyszłą wartość pojedynczej płatności, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • W polu „Stopa” należy podać oprocentowanie dla podokresu kapitalizacji (ponieważ w podanym przykładzie zastosowanie ma kapitalizacja miesięczna, należy podać stopę zwrotu dla jednego kwartału, która w analizowanym przypadku wynosi 2,42%/4);
  • W polu „Liczba_rat” należy wpisać liczbę podokresów, na które decydujemy się dokonać wpłaty. Okresy te powinny korespondować z wartością podaną w polu „Stopa”, zatem jeśli stopa dotyczy kwartału, a lokata zakładana jest na trzy lata, w polu tym należy podać liczbę kwartałów w tym okresie;
  • Ostatnim zakresem wymagającym wypełnienia jest „Wp”, gdzie należy podać wartość, którą planujemy wpłacić na lokatę (w prezentowanym przykładzie jest to wartość 25 000 zł).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy