Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_12_30.jpg

Funkcja Model Danych

Osoby pracujące dużo z tabelami przestawnymi często spotykają się z problemem bazy danych. Danych przybywa, źródło się rozrasta, plik waży coraz więcej, długo się odświeża i po jakimś czasie nie da się na nim pracować. Dzieje się tak, kiedy źródło danych znajduje się w jednym ogromnym arkuszu, do którego narastająco doklejane są kolejne rekordy. W tym artykule na przykładzie baz danych sprzedażowych wytłumaczymy, czym jest normalizacja baz danych, a następnie, jak wykorzystać funkcję Model Danych do połączenia znormalizowanej bazy danych w ramach jednej tabeli przestawnej.

INFO_12_35.jpg

Funkcje kalkulacji stóp procentowych

W niniejszym artykule podjęty został problem wyznaczania i interpretacji stóp procentowych za pomocą funkcji „EFEKTYWNA”, „NOMINALNA” i – wprowadzonej w wersji Excel 2016 nowej funkcji – „RÓWNOW.STOPA.PROC”. W szczególności uwagę zwrócono na kwestię podejmowania decyzji opartej na stopie nominalnej i efektywnej oraz zaprezentowano równoważną stopę procentową jako szczególny przypadek funkcji IRR pozwalający oszacować – w omówionym w artykule przypadku – stopę RRSO (rzeczywistą roczną stopę oprocentowania).

info_11_21.jpg

Modele parametryczne w prognozowaniu kosztów produkcji

Celem niniejszego materiału jest pokazanie nieco innego podejścia do tematyki prognozowania kosztów produkcji. Standardowe planowanie, które odbywa się w większości przedsiębiorstw, skupia się przede wszystkim na budżetach kosztów poszczególnych działów produkcyjnych oraz wspierających. Na podstawie tego tworzone są zwykle raz do roku stawki roboczo- i maszynogodzin, co w połączeniu z kosztami materiałów daje nam postulowane koszty standardowe. Oczywiście w praktyce rzadko kiedy zgodne są one z kosztami rzeczywiście ponoszonymi, dlatego bardzo istotną częścią pracy działów rachunkowości zarządczej jest analiza odchyleń.

info_11_30.jpg

Funkcje służące do wyceny dłużnych papierów wartościowych

Ocena rentowności oraz wycena papierów wartościowych na dzień ich zakupu jest niewątpliwie podstawą dokonywania trafnych decyzji inwestycyjnych. W niniejszym artykule podjęty został temat wyceny dłużnych papierów wartościowych na dzień rozliczeniowy. W momencie podejmowania decyzji zarówno o zakupie, jak i sprzedaży papieru wartościowego o charakterze dłużnym należy określić jego cenę na podstawie informacji dotyczących prognozowanych przyszłych przepływów z tytułu posiadania tego papieru i zgodnie z nią dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Funkcje wyszukiwania i adresu – ADRES(), ADR.POŚR() i PRZESUNIĘCIE

Mariusz Jankowski Bogdan Gilarski   Informacja Zarządcza 11/2018 Tylko on-line

W tym opracowaniu napiszemy o kolejnych funkcjach wyszukiwania i adresu, a mianowicie: ADRES(), ADR. POŚR() i PRZESUNIĘCIE(). Z tą grupą funkcji nieodłącznie związane jest pojęcie „parametryzacji”. Idea ta ustala, że poszczególne wartości argumentów w formule mogą być zmieniane bez ingerencji w samą treść formuły.

Archiwum

Polecamy