Excel narzędzia w zarządzaniu

info_11_21.jpg

Modele parametryczne w prognozowaniu kosztów produkcji

Celem niniejszego materiału jest pokazanie nieco innego podejścia do tematyki prognozowania kosztów produkcji. Standardowe planowanie, które odbywa się w większości przedsiębiorstw, skupia się przede wszystkim na budżetach kosztów poszczególnych działów produkcyjnych oraz wspierających. Na podstawie tego tworzone są zwykle raz do roku stawki roboczo- i maszynogodzin, co w połączeniu z kosztami materiałów daje nam postulowane koszty standardowe. Oczywiście w praktyce rzadko kiedy zgodne są one z kosztami rzeczywiście ponoszonymi, dlatego bardzo istotną częścią pracy działów rachunkowości zarządczej jest analiza odchyleń.

info_11_30.jpg

Funkcje służące do wyceny dłużnych papierów wartościowych

Ocena rentowności oraz wycena papierów wartościowych na dzień ich zakupu jest niewątpliwie podstawą dokonywania trafnych decyzji inwestycyjnych. W niniejszym artykule podjęty został temat wyceny dłużnych papierów wartościowych na dzień rozliczeniowy. W momencie podejmowania decyzji zarówno o zakupie, jak i sprzedaży papieru wartościowego o charakterze dłużnym należy określić jego cenę na podstawie informacji dotyczących prognozowanych przyszłych przepływów z tytułu posiadania tego papieru i zgodnie z nią dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Funkcje wyszukiwania i adresu – ADRES(), ADR.POŚR() i PRZESUNIĘCIE

Mariusz Jankowski Bogdan Gilarski   Informacja Zarządcza 11/2018 Tylko on-line

W tym opracowaniu napiszemy o kolejnych funkcjach wyszukiwania i adresu, a mianowicie: ADRES(), ADR. POŚR() i PRZESUNIĘCIE(). Z tą grupą funkcji nieodłącznie związane jest pojęcie „parametryzacji”. Idea ta ustala, że poszczególne wartości argumentów w formule mogą być zmieniane bez ingerencji w samą treść formuły.

Zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE w analizie zbioru danych

Będąc analitykiem lub menedżerem, często można się spotkać ze zbiorem danych, które trzeba przeanalizować i dostarczyć innym osobom w firmie w formie raportu lub podsumowania. Dane te na ogół są wykorzystywane do podejmowania ważnych decyzji, niekiedy strategicznych. Takie analizy są wykonywane często i istotne jest, aby czas, jaki im poświęcamy, był możliwie jak najkrótszy.

INFO_10_str 16.jpg

Dashboard HR - niezbędne narzędzie dla współczesnego pracodawcy

Zmiany zachodzące na rynku czynników wytwórczych wpływają na sytuację przedsiębiorców, którzy korzystają z jego zasobów. Tak wiele mówi się obecnie o istnieniu tzw. rynku pracownika, dlatego też współczesny pracodawca powinien być zorientowany na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy wpływają na rozwój firmy, a rezultat ich działań ma odzwierciedlenie w osiąganych zyskach. Z drugiej strony, koszty wynagrodzeń stanowią zazwyczaj jeden z głównych kosztów organizacji. Przedsiębiorca powinien odnaleźć złoty środek, a głównym źródłem informacji może stać się właśnie Dashboard HR.

Archiwum