Excel narzędzia w zarządzaniu

Zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE w analizie zbioru danych

Będąc analitykiem lub menedżerem, często można się spotkać ze zbiorem danych, które trzeba przeanalizować i dostarczyć innym osobom w firmie w formie raportu lub podsumowania. Dane te na ogół są wykorzystywane do podejmowania ważnych decyzji, niekiedy strategicznych. Takie analizy są wykonywane często i istotne jest, aby czas, jaki im poświęcamy, był możliwie jak najkrótszy.

INFO_10_str 16.jpg

Dashboard HR - niezbędne narzędzie dla współczesnego pracodawcy

Zmiany zachodzące na rynku czynników wytwórczych wpływają na sytuację przedsiębiorców, którzy korzystają z jego zasobów. Tak wiele mówi się obecnie o istnieniu tzw. rynku pracownika, dlatego też współczesny pracodawca powinien być zorientowany na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy wpływają na rozwój firmy, a rezultat ich działań ma odzwierciedlenie w osiąganych zyskach. Z drugiej strony, koszty wynagrodzeń stanowią zazwyczaj jeden z głównych kosztów organizacji. Przedsiębiorca powinien odnaleźć złoty środek, a głównym źródłem informacji może stać się właśnie Dashboard HR.

INFO_10_str_21.jpg

Wyznaczanie rabatów dla zleceń sprzedażowych – narzędzie Szukaj wyniku

Na dzisiejszym, jakże wymagającym rynku sprzedażowym jedną z najważniejszych kart przetargowych jest rabat udzielany klientowi przy zakupie czy to usługi, czy towaru. Oprócz działania ekonomicznego ma on dla kupującego również aspekt psychologiczny. Klient czuje się wyróżniony i doceniony przez sprzedawcę, jak i markę, którą on reprezentuje. W materiale zostanie przedstawiony sposób budowy narzędzia do wyliczania % rabatu zamówienia przy zachowaniu % marży całego zamówienia na odpowiednim poziomie.

INFO_1_str25.jpg

Funkcje kalkulacji rat kredytowych: kapitałowych, odsetkowych i łącznych

Kalkulacja rat kredytowych jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego analityka, ale także nieodzownym elementem planowania finansowego w organizacji. Kredyt jest bowiem częstym źródłem finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności, a koszty związane z finansowaniem implikują wysokość kosztów finansowych przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, spłaty rat kapitałowych i odsetkowych często mają znaczący wpływ na kształtowanie się przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. W celu rzetelnego odwzorowania spłaty rat kredytowych należy sporządzać harmonogramy spłat. Sposoby ich tworzenia dla dwóch podstawowych metod spłaty zostaną omówione w niniejszym artykule.

INFO_10_str_28.jpg

Modele dyskryminacyjne w praktyce

W niniejszym artykule omówiony zostanie sposób działania modeli oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Nie ulega wątpliwości, jak ważna jest zdolność firmy do kontynuowania działalności, co w końcu jest jednym z pierwszych stwierdzeń w badaniu sprawozdania finansowego. Dodatkowym atutem stosowania modeli wczesnego ostrzegania jest prostota ich użycia, jako że nie musimy dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie statystyki czy ekonometrii, by móc je stosować i interpretować. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ okazuje się, że główną przyczyną upadłości przedsiębiorstw nie jest niska rentowność czy jej brak, tylko problemy z wypłacalnością i regulowaniem bieżących zobowiązań. Zatem warto wypracować sobie narzędzia, by jak najwcześniej takie sygnały wyłapać i w porę na nie reagować.

DiF_12_61.jpg

Analiza ryzyka metodą Monte Carlo

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 10/2017 Tylko on-line

Zarządzanie ryzykiem i obliczanie jego prawdopodobieństwa jest bardzo ważne w planowaniu projektów, gdyż pozwala obniżyć ryzyko lub zrezygnować ze zbyt ryzykownych projektów, czyli takich, których analiza doprowadziła do wniosku, że prawdopodobieństwo straty jest zbyt wysokie. Coraz częściej w analizie ryzyka projektów pomocne okazują się programy takie jak Excel. Metodą analizy ryzyka, w której łatwo wykorzystać możliwości Excela, jest metoda Monte Carlo.

Archiwum