Aktualności

INFO_9_strona_02.jpg

HR wyposażony w twarde dane dzięki systemom ERP. Najwięcej firm analizuje oceny pracownicze, najmniej sprawdza efektywność zarządzania czasem pracy.

Informacja Zarządcza 9/2017 Tekst otwarty

Zarządzanie zasobami ludzkimi „na miękko” jest utożsamiane z niską efektywnością. Działy HR zwracają więc coraz baczniej uwagę na mierzalne dane o pracownikach, które można uzyskać dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi IT. Zdobyte w ten sposób informacje mogą być przekuwane w konkretne rekomendacje dla biznesu. Raport Antal i Macrologic pokazuje, że najwięcej pracy czeka HR-owców w obszarach: adaptacji nowych pracowników, szkoleń i zarządzania czasem pracy. Tu analizy prowadzone są najrzadziej.

INFO_9_strona_04.jpg

Wnajem pracowników coraz popularniejszy w sektorze IT

Informacja Zarządcza 9/2017 Tekst otwarty

Body leasing, czyli wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów, staje się coraz popularniejszy w IT. Dzięki tej formie współpracy znacząco spada koszt całego projektu i ryzyko z nim związane. Z body leasingu od kilku lat korzysta sektor prywatny, ale przekonują się do niego także urzędy publiczne. Dla pracowników ta formuła współpracy oznacza zwykle zarobki wyższe o 30–40%.

Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_9_strona_05.jpg

Excel jako baza danych cz.II - jak PowerQuery pomoże w łączeniu i scalaniu danych w Excelu?

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 9/2017

Z poprzedniego artykułu z serii wiemy, że Excel może pomóc nam w stworzeniu prostej bazy danych, ale chcemy pójść krok dalej i zobaczyć, co jeszcze Microsoft stworzył, żeby ułatwić nam zarządzanie i analizę danych, a tym samym odpowiedzieć na istotne dla nas pytania. W tym artykule omówimy jeden z dodatków do Excela: PowerQuery, tak przydatny, że od wersji 2016 został integralną częścią Excela (karta Dane). Wcześniej możliwy do zainstalowania od wersji Excela 2010.

INFO_9_strona_13.jpg

Sposoby na zabezpieczenie dokumentów, zanim udostępnimy je innym pracownikom

W firmie zawsze używa się dokumentów, które mogą być edytowane przez kilka osób. Kopię pliku można wysyłać mailem do poszczególnych osób, ale połączenie tych danych w jeden plik pochłonie trochę czasu. Można wysyłać po kolei do poszczególnych osób, ale czas zebrania danych w ten sposób znacznie się wydłuża. Najlepszą metodą będzie udostępnienie takiego pliku na dysku sieciowym i poprzez odpowiednie jego zabezpieczenie udostępnienie go właściwym osobom do edycji. W artykule zostanie poruszonych kilka sposobów na ochronę pliku przed edycją, jaką daje MS Excel.

INFO_9_strona_18.jpg

CF z faktur - zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa predsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym

CF, czyli rachunek przepływów pieniężnych, stanowi – oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej – część składową rocznego sprawozdania finansowego. Sporządzany jest obowiązkowo przez jednostki gospodarcze, których sprawozdanie finansowe, w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlega obowiązkowi corocznego badania (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

INFO_9_strona_21.jpg

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest rzeczą naturalną nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia jest jednym z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i związana jest m.in. z kosztem kapitału, czyli stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

Przegląd możliwości funkcji JEŻELI

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Przeważnie systemy finansowo-księgowe, z których korzysta firma posiadają narzędzie służące do wiekowania należności w określonych przez użytkownika przedziałach czasu. Jeżeli natomiast nie ma takiego narzędzia osoba zajmująca się windykacją należności musi poradzić sobie sama. Pobiera on z systemu wykaz faktur z określonym kontrahentem i terminem płatności do Excela i na takim zestawieniu może pracować.

Procesy w firmie

INFO_9_strona_39.jpg

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: baseny i tory oraz ich rola

Modelowanie i symulacje biznesowe polegają na wiernym odwzorowaniu przebiegu procesu wraz ze wszystkimi jego aktorami. BPMN porządkuje rolę i znaczenie poszczególnych aktorów (czyli organizacji, departamentów, partnerów) dzięki basenom i torom.

W artykule dotyczącym ogólnej charakterystyki modelu (spojrzenie na model) scharakteryzowany został proces analizy wybranego syropu (produkt farmaceutyczny), który był wykonywany przez wiodącą firmę farmaceutyczną w ramach departamentu analiz (laboratorium). Odwzorowaniem tej hierarchii w BPMN są właśnie baseny i tory.

INFO_9_strona_41.jpg

SCRUM bez tajemnic

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjająca utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

Bazy danych

Excel – przełamywanie syndromu tabelki

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Arkusz kalkulacyjny Excel jest narzędziem, które na trwałe wpisało się w krajobraz analiz i raportowania. Niezłomnie stawia czoła innowacyjnym rozwiązaniom, aby praktycznie w większości przypadków zamykać proces raportowy. Bardzo często zaawansowane systemy BI zwracają wyniki właśnie do Excela i w ten sposób dostarczane są odbiorcom informacji menadżerskiej.

Platformy BI i BigData

INFO_9_strona_26.jpg

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie. I to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

INFO_9_strona_31.jpg

Budżetowanie w SAP

Okres powakacyjny to w większości przedsiębiorstw czas, kiedy rozpoczyna się intensywny proces budżetowania. Oczywiście tworzenie planu na przyszły rok to zadanie nie tylko działów finansowo-księgowych, ale każdej komórki w organizacji. Jednakże całość jest koordynowana i spinana przez działy wspierające gremia decyzyjne informacją zarządczą i dlatego tym ważniejsze jest, by należycie wykorzystywać w tym procesie dostępne narzędzia, a zwłaszcza systemy ERP.

INFO_9_strona_35.jpg

KNIME ANALYTICS PLATFORM - przygotowanie danych do analizy - operacje na wierszach i węzłach

W niniejszej, czwartej części cyklu na temat platformy analitycznej KNIME kontynuujemy temat przygotowania danych do analizy. We wcześniejszym numerze przedstawiliśmy najczęściej używane węzły do wykonywania przekształceń w kolumnach, tj. grupowanie, konwersja, zamiana wartości, filtrowanie, dzielenie, łączenie oraz transformowanie danych. Tym razem zbadamy zakres dostępnych operatorów (węzłów) z kategorii manipulowania danymi w wymiarach reprezentujących wiersze i całe tabele.

FiC_50_08.jpg

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Jacek Paszek   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Oprogramowanie ERP ma pomóc firmie usprawnić jej operacje, jednak może je także skomplikować, jeśli w wyniku błędnych decyzji w czasie wdrożenia nowy system nie spełni oczekiwań użytkowników. Musimy zaangażować pracowników we współpracę z kadrą menedżerską i z dostawcą systemu, żeby firma otrzymała praktyczne oprogramowanie, zwiększające efektywność jej procesów biznesowych.

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

INFO_9_strona_44.png

TAB[E]LE[AU] PRZESTAWNE, czyli jak to jest z pivotami

Wprowadzenie nowoczesnego systemu BI jak Tableau do organizacji ma często zastąpić prace analityczne w arkuszach kalkulacyjnych typu Excel. Pomimo niebywale niskiego technologicznego progu wejścia w nowe narzędzie (w przypadku Tableau) naturalnym etapem jest chęć odwzorowania w nim istniejących raportów. Radykalna zmiana przyzwyczajeń odbiorców raportów czy samych procesów decyzyjnych może być trudna i wymagać dłuższego czasu. Szczególnie zauważalny opór można napotkać w przypadku, gdy organizacja swoje raportowania opierała głównie na tabelach przestawnych bez żadnej warstwy wizualizacyjnej.

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

Tomasz Dyba   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz.

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Analiza finansowa to podliczenie wszystkiego, co wiadomo na temat biznesu, za pomocą liczb i sprawdzenie, czy opłaca się go rozpocząć. Im lepiej znamy branżę, tym łatwiej jest przeprowadzić szczegółową analizę, a tym samym poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainwestować w biznes, czy należy coś w nim zmienić albo w ogóle zainwestować w inne przedsięwzięcie.

Archiwum